Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for
forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til
forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når
selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.
Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.
Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen
i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i
salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt
i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende
lovgivning.

Partene

Selger
Firmanavn: Holden jakt og friluft – Kikkertsiktebutikken.no
Kontaktadresse: Hollvegen 132 7380 Ålen
E-post: post@kikkertsiktebutikken.no
Organisasjonsnr: 920 418 651

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Alle priser som er oppgitt er inkludert moms. Fast fraktkostnad 99,- i Norge unntatt Svalbard. Til andre land enn Norge gjelder andre fraktpriser

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil
i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling,
og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom
bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som
mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren
eller fra selgerne sine leverandører til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren
reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at
kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører
at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Fakturavilkår

Kredittid er 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes samtidig med varene. Hvis du ikke betaler fakturaen tilkommer et purregebyr på 70,00 kr. Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel med nytt purregebyr. Kravet blir deretter sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Kredittsjekk

Når du velger Kikkertsiktebutikken Faktura som betalings løsning kan det bli gjort en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk blir foretatt, vil et gjenpartsbrev sendes enten elektronisk eller per post.

Levering m.v.

Noen av våre produkter sendes direkte fra våre leverandører i utlandet og moms må
påberegnes på disse produktene. Momsen betales av kjøperen. Levering av varen
fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er
angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller under frakt betingelser hos
nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post
som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig
tid og senest 60 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen
blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet
måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen eller
hos nærmeste postkontor med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold
til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som
er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap
eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er
noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding
om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. De foreskrevne
opplysninger om angreretten og angrerettskjema finnes inne på nettbutikken.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være
skriftlig (angrerettskjema), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen
vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten
ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke
har tilbudt seg å hente varene.

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen
som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette
medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren
fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe
annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av
samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form
for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har
lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når
selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må
likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som
den var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter
verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært
nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen. Kjøperen kan
ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern
eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CD’er,
DVD’er) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning
undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under
transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med
bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf.
kontraktens punkt om «Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved
forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at
han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope
seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da
forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem
år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er
kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen
også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittyter (kredittkortselskapet).
Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen
mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan
kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra
selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan
kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren.
Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som
selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe
eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at
selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve
oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig
eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om
«Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på
kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6
etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og
omlevering, kreve prisavslag, kreveavtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at
selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren
urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om
levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt
«Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om
reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle
garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette
ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til
reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake,
kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.
Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling,
inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at
kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin
rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig
betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve
avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil
betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §
46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å
hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt
tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til
kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer
dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse
eller mangler etter punkt «Kjøperens rettigheter ved forsinkelse» og «Kjøperens
rettigheter ved mangel».

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre
forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke
innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens
personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren
skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan
kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel
til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få
gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved
avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene
skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens
samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved
avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post
dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller
hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken
uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i
din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også
informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din
webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte
å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt
med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig
løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at
Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av
Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er
rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget,
bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.